Print
Nov 16
 • Varsity
 • game

Tesoro

 • Win
 • 1-0

12-2

1
0
Nov 18
 • Varsity
 • game

Aliso Niguel

 • Win
 • 2-0

15-5

0
0
Dec 09
 • Varsity
 • game

@ Irvine

 • Win
 • 3-0

11-6

0
0
Dec 10
 • Varsity
 • game

La Serna

 • Win
 • 4-0

15-7

0
0
Dec 14
 • Varsity
 • game

University

 • Win
 • 5-0

12-8

0
0
Jan 04
 • Varsity
 • game

Beckman

 • Win
 • 6-0

15-8

0
0
Jan 06
 • Varsity
 • game

@ Portola

 • Win
 • 7-0

18-4

0
0
Jan 11
 • Varsity
 • game

@ Laguna Hills

 • Win
 • 8-0

22-4

0
0
Jan 13
 • Varsity
 • game

Northwood

 • Win
 • 9-0

9-3

0
0
Jan 18
 • Varsity
 • game

@ Beckman

 • Win
 • 10-0

18-10

0
0
Jan 19
 • Varsity
 • game

Irvine

 • Win
 • 11-0

13-12

0
0
Jan 21
 • Varsity
 • game

@ University

 • Win
 • 12-0

11-10

1
0
Jan 24
 • Varsity
 • game

@ Northwood

 • Win
 • 13-0

11-10

1
0
Jan 27
 • 13-0

0-0

0
0
Jan 28
 • 13-0

0-0

0
0
Jan 29
 • 13-0

0-0

1
0
Jan 31
 • Varsity
 • game

Portola

 • Win
 • 14-0

14-4

0
0
Feb 02
 • Varsity
 • game

Laguna Hills

 • Win
 • 15-0

15-5

0
0
Feb 10
 • Varsity
 • playoff

CIF Playoffs

 • 15-0

0-0

0
0